بیست و سومین سفر شهرستانی مرتضوی استاندار اصفهان به شهرستان مبارکه به روایت تصاویر

+